+46-(0)73-7392473 saunafantasthappy.se

Copyright policy

Artiklar och bilder är upphovsskyddade.

Du får kopiera enstaka exemplar för eget bruk.
Det innebär att du kan göra utskrift av artiklar och bilder till dig själv för t ex studieändamål.

Du får citera innehåll i texter om du anger källan.
Om du vill förmedla något intressant du hittar på denna sajt till andra, kan du använda kortare citat som allmän information om ämnet. Detta gäller endast ideella syften, exempelvis inom vänkretsen eller via Wikipedia och liknande söksidor.
Hänvisa alltid till www.saunafantast.com.

Du får inte mångfaldiga och sprida material utan tillstånd.
Du får inte använda material i trycksaker och på hemsidor eller andra media utan särskild överenskommelse.

Fråga oss
om du avser att använda materialet i något särskilt sammanhang. För kommersiell publicering kan du köpa texter och bilder. Formatet kan då anpassas eller nyskapas av undertecknad efter beställarens behov.

Articles and images are protected by copyright.

You may make a few copies for private use.
That means that you can print articles and pictures only for your self, ie for purposes as studies.

You may quote contents in articles referring to the source.
If you wish to notify others about interesting stuff on this site, you may quote short sections as information on the matter. This is allowed only for non-profit purpose, ie between friends or Wikipedia and other searching engines.
Always refer to www.saunafantast.com.

You may mot duplicate and spread material without permission.
You may not publish this material in printed matter, on the web or in other media without a special agreement.

Ask us
if you intend to use this material for a certain purpose. For commercial publishing you may buy articles and images. The format can then be adjusted or a new version created by the signer below to fit the customers needs.

Primus motor Eila Seel